Wat als dienstbaar leiderschap eenvoudig was…

Dan zou iedere leidinggevende wijsheid, compassie en slagkracht combineren zonder zich te laten verleiden tot een directieve, dwingende aansturing enerzijds of een te meegaande of onduidelijke houding anderzijds. Dan zou iedere leidinggevende zelfinzicht hebben, zichzelf kunnen bijsturen en de discipline hebben de ingeslagen weg voort te zetten. Ook zouden zij de kunst verstaan niet boven maar tussen, voor en achter de mensen te staan, waardoor ze zich geruggensteund voelen in hun ontwikkeling naar meer autonomie, eigenaarschap en resultaatgerichtheid. Als het eenvoudig was zou iedere leidinggevende het groepsbelang boven dat van zichzelf kunnen stellen omdat daarmee de juiste focus ontstaat om een team een  veilige, inspirerende leeromgeving te bieden. Hierdoor kunnen ze samen de befaamde situatie van 1+1=3 bereiken waarin teamleden dienstbaar zijn aan elkaar en elkaars kracht weten te benutten om boven zichzelf uit te stijgen. Ook zou dan iedere leidinggevende, in nauwe samenwerking met collega leidinggeven, bouwen aan een dienstbare, vitale organisatie waarbinnen zelfsturing en talentontwikkeling zijn ingebed in een heldere, overkoepelende structuur met duidelijke verwachtingen, doelen en werkwijzen. Omdat alleen dan werkelijk draagvlak en eigenaarschap kan ontstaan. Bovendien zou iedere leidinggevende in de spiegel kunnen kijken en volmondig ‘ja’ kunnen antwoorden op de vraag ‘Deed ik het juiste en rechtvaardige voor iedereen?”
Was het maar eenvoudig, dan zou iedere leidinggevende onmiddellijk aan de slag gaan. Maar dat is het niet. Gelukkig kan het wel ontwikkeld worden.