Hoe we werken

De manier waarop we werken vloeit voort uit een systemische visie. Dit betekent dat we we streven naar synthese, en individu, team en organisatie altijd als samenstellende, onlosmakelijke delen zullen benaderen. U vindt dit terug in onderstaande visie, aanpak en methode.

Van oud naar nieuw

Visie

We moeten veranderen.  Omdat we ons bevinden in een omwenteling en na de crisis niet alles weer ‘gewoon’ geworden is. En dat is maar goed ook, want dat ‘gewone’ was egocentrisch getint en de oorzaak van veel misère.
We moeten dus naar ‘minder ik’ en ‘meer wij’ omdat dit ieders belang het beste dient. Dit vraagt om een ethische basishouding, om individuele zelfkennis en ontplooiing, om het bundelen van talenten en het zoeken naar synthese. En om dienstbaar leiderschap dat deze ontwikkeling ondersteunt.
Geen sinecure. Want de laatste pakweg 60 jaar won het individu terrein, en zij die zich het sterkst profileerden zagen dit veelal beloond. Er is dus werk aan de winkel; voor u en voor ons. Hoe we dat aanpakken leest u hieronder.

Minder ik en meer wij. Van individueel naar groep.

Wat we doen

Onze aanpak is gericht op synthese. Op het ontwikkelen en vervlechten van individuele- en groepstalenten en een attitude die zich richt op het dienen van het collectieve belang. Kortom op samenwerking. Omdat dit de sleutel is tot zowel ethiek, effectiviteit en duurzaamheid, als tot zelfontplooiing en arbeidsvreugde.
Wij helpen de omslag te maken naar ‘meer wij en minder ik’ waarbij het individu paradoxaal genoeg niet minder, maar juist meer waard wordt. Dat doen we door inzicht te geven in systemen, onderstromen en dwarsverbanden en licht te werpen op krachtenvelden die gedrag, samenwerking en resultaten lijken te dicteren. We onderscheiden oorzaak en gevolg en brengen ontwikkelrichting in kaart. Samen met u formuleren we een ontwikkelplan dat recht doet aan wie u bent en uw ontwikkelpunten stretcht waar mogelijk. We begeleiden met praktische advisering, coaching, training en/of opleiding op basis van een unieke sleutel tot duurzame ontwikkeling.

Sleutel tot ontwikkeling.

OntwikkelingsSleutels

De OntwikkelingsSleutel is een unieke analyse die het grondpatroon van uw persoonlijkheid of het DNA van uw team of organisatie in kaart brengt en daarmee licht werpt op een bij u passende ontwikkelrichting. Onontbeerlijk voor resultaat, want ontwikkeling moet passen bij wie je bent.
Ontwikkelen is immers een beter exemplaar van jezelf worden, waarbij aanwezige mogelijkheden worden ontplooid en onhebbelijkheden bijgeschaafd. Dit geldt voor individu, team en organisatie. Maar wat nu als je niet heel exact weet wie je bent? Want wat we doen en wie we zijn is immers niet hetzelfde en bij het zoeken naar ons DNA en de daaraan verwante ontwikkelrichting, verdwalen we gemakkelijk in de smeltkroes van waarden, streven, talenten, drijfveren, verlangens, onhebbelijkheden, tegenstrijdigheden, oorzaken en gevolgen. Ga er maar aan staan.

Symbool deed dat. We ontwikkelden een unieke analyse die het grondpatroon van uw persoonlijke functioneren of dat van uw team of organisatie in kaart brengt. Zij geeft een inkijkje onder de waterspiegel, biedt systemisch inzicht in dwarsverbanden en onderstromen, in verbindende waarden en botsende normen, in denksystemen en communicatiepatronen, in complementaire kwaliteiten en strijdige tegenpolen. Ook onderscheidt ze drijfveren en streven, waarden en wensen, oorzaken en gevolgen, bedoeling en effect, standbeen en speelbeen. En bovendien het verschil tussen aanleg en aangeleerd. Cruciaal omdat ‘aanleg’ de ontwikkelrichting bepaalt en ‘aangeleerd’ de ontwikkeling kanaliseert.

Deze analyses, IOS© analyse (individueel) en COS© analyse (teams en organisaties) bieden een duurzaam fundament voor gerichte ontwikkeling, omdat ze niet slechts momentopnamen maken, maar ‘DNA’ in kaart brengen. Hiermee is het de basis voor de juiste focus, het kunnen anticiperen op wat komen gaat en het uitzetten van een ontwikkelstrategie. Maar ook voor het transformeren van gedrag, team- of organisatiecultuur, het positief beïnvloeden van communicatie en samenwerking en het bereiken van doelen.

IOS© = Individuele OntwikkelingsSleutel, COS© = Collectieve OntwikkelingsSleutel

Meer informatie over Symbool Ontwikkelingsprocessen

OntwikkelingsSleutels

Deel deze pagina in uw netwerk: